معرفی مدیر عامل

نام و نام خانوادگی: سید خلیل مهدیزادگان حسینی

سمت: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

سابقه کار: بیش از ۴۰ سال

مدرک تحصیلی:  فوق لیسانس مهندسی تبدیل انرژی

فارغ‌التحصیل سال ۱۳۷۳- دانشگاه فردوسی مشهد

لیسانس مهندسی مکانیک

فارغ‌التحصیل سال ۱۳۵۵- دانشکده فنی دانشگاه تبریز