مهاب ثامن، ارائه‌دهنده خدمات تخصصی مهندسی مشاوره از سال ۱۳۷۸

مشارکت متعهدانه

مشارکت فعال و متعهدانه در طرح‌های عمرانی و فنی کشور

رعایت کامل الزامات قانونی

رعایت کامل الزامات قانونی مطابق با الزامات سیستم‌های مدیریتی HSE و IMS

افزایش رضایتمندی ذی‌نفعان

افزایش رضایتمندی کارفرمایان و ذینفعان پروژه با انجام به موقع تعهدات

کاهش ریسک

کاهش ریسک‌ها و مخاطرات کیفی، بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی

افزایش بهره‌وری سرمایه انسانی

جذب نیروهای متخصص، توانمندسازی و ارتقاء سطح علمی و آموزش مداوم و به روز کارکنان

رشد و توسعه

رشد و توسعه توانمندی‌های مالی و فنی شرکت