معرفی هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: حسین علیپور

سمت: مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

سابقه کار: بیش از ۴۰ سال

مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی عمران

فارغ‌التحصیل سال ۱۳۵۴- دانشکده فنی دانشگاه تبریز

نام و نام خانوادگی: سید خلیل مهدیزادگان حسینی

سمت: رئیس هیئت مدیره

سابقه کار: بیش از ۴۰ سال

مدرک تحصیلی:  فوق لیسانس مهندسی تبدیل انرژی

فارغ‌التحصیل سال ۱۳۷۳- دانشگاه فردوسی مشهد

لیسانس مهندسی مکانیک

فارغ‌التحصیل سال ۱۳۵۵- دانشکده فنی دانشگاه تبریز

نام و نام خانوادگی: علی اکبر مباشر کاشانی

سمت: عضو اصلی هیئت مدیره

سابقه کار: بیش از ۴۰ سال

مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی الکترونیک

فارغ‌التحصیل سال ۱۳۵۸- دانشکده فنی دانشگاه تبریز